Yhdistyksen säännöt

Retki-Toverit ry SÄÄNNÖT 
22.2.2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 22.2.2005.

1.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Retki-Toverit ry ja sen kotipaikka on Savonlinna.

2.

Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on herättää jäsenissään kiinnostusta luonnossa liikkumiseen, luonnon ja ympäristön suojeluun, sekä edistää ja vaalia tervehenkistä veneily- ja retkeilykulttuuria. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää retkiä, kokouksia, talkoita, juhlia ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia, sekä huolehtii parhaansa mukaan majastaan ja sen ympäristöstä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.

Jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseniksi voidaan hyväksyä samassa ruokakunnassa asuvat vanhemmat ja heidän alle 18 vuotiaat lapsensa, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsen sitoutuu noudattamaan näitä ja yhdistyksen majalla ollessaan erillisiä majan sääntöjä. Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

4.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5.

Liittymis- ja jäsenmaksu Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6.

Johtokunta Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, majanhoitaja, yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen. Jos joku johtokunnanjäsen on estynyt saapumaan kokoukseen, kutsutaan varajäsen paikalle. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen talousasiat, huolehtii kirjanpidosta ja laatii omaisuustaseen, sekä luovuttaa ne tositteineen tilintarkastajille. Sihteeri pitää johtokunnan kokouksista pöytäkirjaa sekä ylläpitää jäsenluetteloa ja laatii vuosikertomuksen. Majanhoitaja huolehtii majan perusylläpidon järjestämisestä ja majalla tarvittavien tarvikkeiden hankinnasta. Raportoi majan ja sen kaluston kunnosta, niiden tarvitsemista kunnostuksista, hankinnoista, tms. toimenpiteistä. Johtokunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla ei saa olla muita toimia Retki-Toverit ry:n hallinnossa.

7.

Kerhonjohtaja Kerhonjohtaja laatii vuoden toimintasuunnitelman ja esittää sen johtokunnalle ennen vuosikokousta. Hän myös päättää yhdessä johtokunnan kanssa yhdistyksen yhteisistä tapahtumista ja ohjaa toimikuntien työtä.

8.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tahi rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

9.

Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

10.

Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä helmikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokous voi asettaa määräaikaisia toimikuntia yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan. Yhdistyksen kokous voi antaa yksilöityyn kohteeseen liittyviä sääntöjä, mm. majan säännöt.

11.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta Savonlinnassa ilmestyvässä lehdessä, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetetyillä sähköposteilla.
 

12.

Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään vuosikertomus
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma
9. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
10. vahvistetaan talousarvio
11. valitaan johtokunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, majanhoitaja, 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen). Valitaan yhdistykselle kerhonjohtaja
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille (2) vara tilintarkastajat
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asia yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty vuosikokouksessa 22.2.2005